สาระธรรมและคำกวีในยามเช้า

…สาระธรรมและคำกวีในยามเช้า…

…ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นมันอยู่ที่ทุกคนจะคิดและทำหรือไม่อย่าได้น้อยใจและโทษวาสนาบารมีต่อว่าตัวเรานั้นไม่ดีไม่มีอำนาจวาสนาเพราะว่าการทำอย่างนั้นเท่ากับเป็นการสาปแช่งตัวเองขาดความศรัทธาเชื่อมั่นในการกระทำของตนเองซึ่งมันจะทำให้มีแต่ความเสื่อมถอยไม่มีความเจริญ…

…โศลกธรรมนำสู่บทกวี…

…เมื่อน้ำนั้นนิ่งใส ก็จะเห็นสิ่งที่อยู่ภายในนั้นชัดเจนถ้าน้ำนั้นยังกระเพื่อมอยู่ก็เห็นได้ไม่ชัดเจนเปรียบกับจิตที่เป็นหนึ่งหยุดนิ่งย่อมรู้หมดมีอะไรรู้หมด เห็นกายเห็นจิตของตนเองได้แล้วก็ย่อมจะรู้และเข้าใจในกายและจิตของผู้อื่นเช่นกัน …

อ่านเพิ่มเติม “สาระธรรมและคำกวีในยามเช้า”

กระแสธรรมแห่งกาลเวลา

…กระแสธรรมแห่งกาลเวลา…

…บอกกล่าวแก่ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมเสมอว่า “ไม่เกร็ง ไม่เคร่ง ไม่เครียด” ปล่อยจิตสบายๆ โดยมีสติและสัมปชัญญะควบคุมอยู่ ตามดูกายตามดูจิต ตามดูความคิด ตามดูการกระทำ อยู่แบบปกติธรรมดาๆทำหน้าที่ของเราไปตามที่ต้องกระทำตามปกติ “ไร้กระบวนท่า แต่อย่าไร้สาระ”

อ่านเพิ่มเติม “กระแสธรรมแห่งกาลเวลา”

เมื่อจิตระลึกถึงธรรม

…เมื่อจิตระลึกถึงธรรม…

…ช่วงนี้หยุดพักเรื่องการเดินทางลงชั่วคราว ทำให้มีเวลาที่จะทบทวนได้ในสิ่งที่ได้ผ่านมา สิ่งที่มุ่งหวังและตั้งใจไว้ สิ่งที่ได้กระทำลงไปและสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำ การทำงานทุกอย่างนั้นต้องมีแผนงาน มีแบบแผนและโครงสร้างที่เราต้องวางไว้ล่วงหน้าซึ่งที่ผ่านมานั้นเกิดจากการคิดและวิเคราะห์หาความเหมาะสมกับเวลาโอกาส สถานที่ บุคคล เอามาเป็นเหตุและผลของการกำหนดแผนงาน

…วางใจของเราให้เป็นกลาง แล้วมองทุกอย่างโดยความเป็นจริง ไม่เอาความคิดของตนเองมาเป็นบรรทัดฐานในการคิดและวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับเหตุและปัจจัยที่มีและเป็นอยู่ คิดงานจากพื้นฐานที่มีอยู่

…คือเมื่อคิดได้และต้องทำได้ด้วยไม่ใช่คิดไปแบบจินตนาการที่เลื่อนลอยคือการที่คิดได้แต่สามารถที่จะทำไม่ได้เพราะขาดซึ่งเหตุและปัจจัยมาหนุนช่วยมันจึงเป็นความคิด ความฝันที่เลื่อนลอยไม่สามารถทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาได้

…แต่ถ้าเราคิดงานจากเหตุและปัจจัยที่มีอยู่ สิ่งที่เราคิดนั้นสามารถที่จะทำให้เป็นรูปธรรมได้ขึ้นมาทันที เพราะคิดจากสิ่งที่มีและที่เป็น ไม่ได้ไปคอยเหตุและปัจจัยในอนาคตที่ยังไม่มีและยังไม่มา สิ่งที่คิดจึงสามารถที่จะทำได้ทันทีสิ่งที่สำคัญในการคิดก็คือการรู้จักกำลังของตนเอง รู้ประมาณในกำลังความรู้ความสามารถและโอกาสที่ตนมี ไม่ทำในสิ่งที่เกินกำลังของตนเอง เพราะการทำงานที่เกินกำลังของตนเองนั้นอาจนำมาซึ่งความทุกข์กายและทุกข์ใจ…

อ่านเพิ่มเติม “เมื่อจิตระลึกถึงธรรม”