เพียงเพื่อบันทึกความทรงจำ

…เพียงเพื่อบันทึกความทรงจำ…

“เมื่อบุคคลไม่ประมาทแล้ว กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป”

“อปฺปมตฺตสฺส อนุปฺปนฺนา เจว
กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา
จ อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ”
…พุทธสุภาษิต เอกนิบาต ๒๐/๑๑…

…เมื่อเราได้มีเวลาทบทวนพิจารณาถึงสิ่งที่ผ่านมาในอดีตของเรา ทำให้เราได้เห็นความประมาท ความผิดพลาดในการดำเนินชีวิตของเราที่ผ่านมาเรานั้นไปติดอยู่ เพลินอยู่กับความสะดวกสบายในสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลาย ทำให้เราไม่เห็นทุกข์คลุกคลีกับหมู่คณะเกินไป จนทำให้การปฏิบัติย่อหย่อน

…ซึ่งเมื่อเราได้พิจารณาและเห็นในสิ่งนั้น เห็นในความประมาทและผิดพลาดของตัวเรา จึงทำให้เราระลึกได้ในหลักธรรมเรื่องของ “อัตตา ตัวกู ของกู” ที่เราเคยได้ศึกษามา เพราะว่าอัตตานั้น มันจะบดบังสัจธรรมที่แท้จริง เราจึงต้องเปิดโลกทัศน์ ชีวทัศน์ ทำลายอัตตาลบภาพมายาทั้งหลายให้มันหายไปหมดไป แล้วเราจะได้พบกับ “สัจธรรม”ธรรมชาติของจิตที่แท้จริง…

…ปรารถนาดีด้วยไมตรีจิต…
…รวี สัจจะ – สมณะไร้นาม…
…๑๔ กันยายน ๒๕๖๕…