ใคร่ครวญธรรมไปตามกาล บทที่ ๕๔

…ใคร่ครวญธรรมไปตามกาล บทที่ ๕๔…

…ในช่วงระยะนี้มักจะมีญาติโยมมาขอความช่วยเหลือ ให้ตั้งชื่อให้เด็กที่เกิดใหม่หรือเพื่อจะเปลี่ยนชื่อใหม่หรือไม่ก็ขอให้ตั้งชื่อบริษัท ห้างร้านร้านอาหารอยู่เสมอมิได้ขาด ซึ่งเราต้องสงเคราะห์ช่วยเหลือ เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ญาติโยมเหล่านั้นและการตั้งชื่อแต่ละครั้งนั้นก็ต้องใช้หลัก “ทักษาปกรณ์” ซึ่งสืบทอดกันมาแต่โบราณ

…การเลือกชื่อที่จะนำมาตั้งให้แก่เขานั้น มักจะมีค่านิยมถึงความไพเราะฟังแล้วรื่นหู มีความหมายเหมาะสมกับบุคคล วันเดือนปีเกิดของคนนั้นๆเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เขา ช่วยให้เขาผู้เป็นเจ้าของชื่อมีชีวิตที่ราบรื่น มีความสุข ประสพกับความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงาน ให้เป็นศิริมงคลแก่เขา

…การตั้งชื่อโดยทั่วไปนั้น เป็นศาสตร์ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีมาแต่โบราณกาลเป็นคติความเชื่อที่สืบทอดกันมาเรียกกันว่า “ทักษาปกรณ์” ซึ่งเป็นศาสตร์ของศาสนาพราหมณ์ ที่มีมาก่อนพุทธกาล แม้แต่นามเดิมของพระพุทธเจ้า พราหมณ์ทั้ง ๘ ก็เป็นผู้ถวายพระนามให้ว่า “สิทธัตถะ” ซึ่งแปลว่า ผู้ประสพผลสำเร็จ

…แต่การที่จะให้เกิดความเป็นศิริมงคลแก่เจ้าของชื่อแต่ละท่านนั้น มันขึ้นอยู่กับความเชื่อ เพราะผู้ที่จะประสพความสำเร็จในชีวิตนั้น มิได้เกี่ยวข้องกับชื่อเพียงอย่างเดียว มันมีปัจจัยอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบ ชื่อนั้นมีส่วนในการสร้างความมั่นใจ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ตัวเขา ทำให้เขามีความขยันหมั่นเพียรยิ่งขึ้น มีความรอบคอบยิ่งขึ้นมีความเชื่อมั่นในตัวเองยิ่งขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการงานยิ่งขึ้นมีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ ปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนเสริมให้เจ้าของชื่อประสพกับความสำเร็จในชีวิตครอบครัว โชคลาภและหน้าที่การงาน

…แต่ถ้าเราหวังว่าชื่อนั้นจะเป็นส่วนเสริมให้มีโชคลาภ ความสุข ความสำเร็จโดยอย่างเดียว จนไม่ทำอะไรในสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชีวิตของตนและผู้อื่นแล้ว ความสุข ความสำเร็จย่อมไม่เกิดขึ้นแน่นอน ฉะนั้นจึงต้องควรมีคติพจน์ประจำใจไว้ว่า…

“ไม่เชื่ออย่างงมงาย ควรเชื่อในเรื่องของเหตุและผล” ความเป็นมงคลของชื่อนั้นจึงจะส่งผล ให้ประสพความสุขความสำเร็จในชีวิตของเจ้าของชื่อนั้นยิ่งๆขึ้นไป

…ได้บอกกล่าวแก่ผู้ที่มาขอให้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ อยู่เสมอว่า “ถึงคุณจะเปลี่ยนชื่อสักร้อยครั้ง แต่ถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม ชื่อที่ตั้งใหม่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นกว่าเดิมได้เลย เมื่อเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วต้องปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมให้ดีขึ้นด้วย แล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดี”…

…ขอฝากไว้เป็นข้อคิดเพื่อสะกิดเตือนใจให้คิดพิจารณา อย่างมีเหตุผลและไม่เชื่ออย่างงมงาย เพื่อชีวิตของตัวคุณเอง…

…ปรารถนาดีด้วยไมตรีจิต…
…รวี สัจจะ – สมณะไร้นาม…
…๗ กันยายน ๒๕๖๕…