เรียงร้อยธรรมไปตามกาล บทที่ ๙๗

…เรียงร้อยธรรมไปตามกาล บทที่ ๙๗…

…อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการ…

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการ เหล่านี้คือ…
๑. ย่อมได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟัง
๒. สิ่งที่ได้ฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจชัดขึ้น
๓. บรรเทาความสงสัยเสียได้
๔. ทำความเห็นให้ตรงถูกต้องได้
๕. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย !อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการเหล่านี้แล”
…ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย
เล่ม ๒๒/๒๗๖…

…“กมฺมุนา วตฺตตีโลโก”…
สัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไป
ตามกรรม ที่สุดของพรหมวิหาร ๔
ก็คือการวางอุเบกขา เพราะเรา
เมตตาสงสาร จึงเข้าไปสงเคราะห์
ช่วยเหลือ ถ้าเขาดีขึ้นเราก็ยินดี
ด้วยกับเขา

…แต่ถ้าสงเคราะห์แล้วยังเหมือนเดิม
หรือแย่ลงกว่าเดิมก็ต้องทำใจปล่อยวาง
เพราะว่าเราทำหน้าที่ของเรานั้น
สมบูรณ์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็น
วิบากกรรมของเขาเองที่จะต้องได้รับ

…ปรารถนาดีด้วยไมตรีจิต…
…รวี สัจจะ – สมณะไร้นาม…
…๗ มิถุนายน ๒๕๖๕…

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *