เมื่อจิตระลึกถึงธรรม

…เมื่อจิตระลึกถึงธรรม…

…เรียนรู้ธรรมะจากชีวิตเรียนรู้ถูกผิดทุกหนแห่งตามกำลังของสติที่มีแรงแสวงหาซึ่งสัจธรรมสัจธรรมในโลกคือพระไตรลักษณ์ทุกอย่างอยู่บนหลักหนีไม่พ้นเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวังวนรอวันหลุดพ้นจากโลกมายา

…กลับสู่จิตแท้จิตเดิมไม่เสริมปรุงแต่งแสวงหาคือความสิ้นสุดของกิเลสและอัตตาหมดสิ้นตัณหากามารมณ์ชื่นชมด่ำดื่มอยู่กับรสพระธรรมหมดเวรหมดกรรมจากที่เคยทำมานั่นคือสิ่งที่มุ่งหวังและแสวงหารอวันเวลาที่จะได้พบพาน…

…ปรารถนาดีด้วยไมตรีจิต…
…รวี สัจจะ – สมณะไร้นาม…
…๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕…