ใคร่ครวญธรรมตามกาลเวลา บทที่ ๖๔

…ใคร่ครวญธรรมตามกาลเวลา บทที่ ๖๔…

…เมื่อจิตเข้าสู่ความเป็นสมาธิ มีความสงบนิ่งอยู่ มีสติระลึกรู้ในสภาวะแห่งความสงบ เราก็จะพบกับความเป็นจริงทุกสิ่งจะเข้าสู่ความเป็นระบบ

…จิตที่ทำหน้าที่บันทึกความทรงจำจะทำหน้าที่แยกแยะข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่และบันทึกไว้ในความทรงจำข้อมูลไม่สับสน ความคิดของเรานั้นจะเป็นระบบ เพราะมีความสงบควบคุมอยู่รู้ในสิ่งที่ควรรู้ จำในสิ่งที่ควรจำ ทำในสิ่งที่ควรทำ สิ่งนั้นเกิดจากจิตที่มีสมาธิเพราะมีสติและสัมปชัญญะรู้ควบคุมอยู่…

…ปรารถนาดีด้วยไมตรีจิต…
…รวี สัจจะ-สมณะไร้นาม…
…๑๗ กันยายน ๒๕๖๕…