ใคร่ครวญธรรมตามกาลเวลา บทที่ ๗๕

…ใคร่ครวญธรรมตามกาลเวลา บทที่ ๗๕…

…คำเอยคำครูสอน
แต่เก่าก่อนโบราณมา
ได้ยินและผ่านตา
จึงนำมาสู่กันฟัง…

“ถ้าเอาเปรียบเขาไม่ได้ก็ว่า “ไม่ถูก” ถ้าจูงจมูกได้ทุกทีก็ว่า “ดีเหลือ”
(คำของหลวงพ่อพุทธทาส)…

…ความคิดจิตเอาเปรียบ
อย่างเงียบเงียบในใจคน
เห็นแต่ประโยชน์ตน
ลืมเหตุผลลืมใคร่ครวญ

…ถูกใจก็ว่า “ใช่”
ไม่ถูกใจว่า “ไม่ควร”
ตัวกูมันชักชวน
ให้ใจด่วนตามใจกู

…เอาเปรียบผู้อื่นได้
ก็ว่าใช่เลยไม่รู้
ไม่เห็นและไม่ดู
เพราะตัวกูมันครอบงำ

…กิเลสตัวตัณหา
มันนำพาให้จิตต่ำ
ก่อเวรและสร้างกรรม
เพราะขาดธรรมคุ้มครองใจ…

…ปรารถนาดีด้วยไมตรีจิต…
…รวี สัจจะ-สมณะไร้นาม…
…๒๘ กันยายน ๒๕๖๕…