บอกเล่าจากการเดินทาง

…บอกเล่าจากการเดินทาง…

…สิ่งที่ไม่ควรคิด ๔ อย่าง …

๑. พุทธวิสัย…วิสัยของพระพุทธเจ้า

๒.ฌานวิสัย…วิสัยของผู้ที่ได้ฌาน

๓.กรรมวิสัย…วิสัยที่เป็นกรรมวิบากแห่งกรรม

๔.โลกาวิสัย…ความคิดเรื่องโลกทั้งหมด

…เป็นเรื่องอจินไตย หมายถึงวิสัยที่ไม่ควรคิดของบุคคลทั้งหลายสิ่งที่ควรคิดก็คือความพ้นทุกข์จะทำอย่างไรให้พ้นจากทุกข์…

…”การเจริญวิปัสสนา คือ การเจริญสติปัฏฐาน ๔ การเจริญสติปัฏฐาน ๔ คือ การบำเพ็ญุภาวนากุศล
การบำเพ็ญภาวนากุศล คือ การฝึกตนให้มีสติอยู่กับรูปนาม การมีสติอยู่กับรูปนาม คือ ความเป็นผู้ไม่ประมาท ความเป็นผู้ไม่ประมาท คือความเป็นผู้ไม่อยู่ปราศจากสติผู้ไม่อยู่ปราศจากสติ ผู้นั้นชื่อว่าปฏิบัติตรง ปฏิบัติชอบปฏิบัติเป็นมัชฌิมา คือ ทางสายกลางปฏิบัติถูกต้องตามพุทธพจน์ที่ได้ตรัสไว้ชอบแล้ว “…

…รวบรวมข้อธรรมที่นำมาคิดพิจารณาเพื่อเพิ่มกำลังศรัทธาในการปฏิบัติเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์ต่อไป…

…รำพึงธรรมคำกวีในคืนที่ฝนพรำ…

๐ สายฝน หล่นจากฟ้า
ตกลงมา สู่พื้นดิน
ลมพัด หอบเอากลิ่น
อุ่นไอดิน ยามฝนพรำ

๐ เมฆครึ้ม ปกคลุมฟ้า
ท้องนภา จึงมืดดำ
จากเช้า จนถึงค่ำ
ฝนตกพรำ ตลอดมา

๐ มองผ่าน ช่องหน้าต่าง
มองทุกอย่าง สุดสายตา
ทบทวน สิ่งผ่านมา
แสวงหา เพื่อบรรเทา

๐ โลกนี้ เป็นเช่นนั้น
ที่แปรผัน คือใจเรา
เกิดจาก ความโง่เขลา
หลงมัวเมา ในกามา

๐ ลาภยศ และสรรเสริญ
มัวหลงเพลิน แสวงหา
หลงติด ภาพมายา
โดยคิดว่า เป็นของจริง

๐ เพลินใน กินกามเกียรติ
และหยามเหยียด สรรพสิ่ง
ไม่รู้ ซึ่งความจริง
เพราะละทิ้ง เส้นทางธรรม

๐ ชีวิต อนิจจัง
เกิดพลาดพลั้ง ให้ตกต่ำ
ความชั่ว เข้าครอบงำ
ก้าวถลำ เดินผิดทาง

๐ สร้างกรรม ทำบาปหนัก
จมในปลัก ที่เราสร้าง
ทรชน คือหนทาง
ที่ก้าวย่าง เดินพลาดไป

๐ เวรกรรม ตามมาทัน
เพราะกรรมนั้น ต้องชดใช้
ทุกอย่าง จึงเปลี่ยนไป
ได้เข้าใจ ในทางธรร

๐ ออกห่าง เส้นทางผิด
ก็ด้วยจิต กุศลนำ
หยุดสร้าง ซึ่งบาปกรรม
มาสร้างทำ แต่กรรมดี

๐ มาเป็น สมณะ
บวชเป็นพระ เพื่อเปลี่ยนสี
เปลี่ยนใจ มาใฝ่ดี
ละสิ่งที่ ผิดพลาดมา

๐ ศึกษา ปฏิบัติ
เพียรฝึกหัด ภาวนา
ตั้งจิต แผ่เมตตา
ขอขมา โหสิกรรม

๐ ยอมรับ ซึ่งวิบาก
ที่เกิดจาก สิ่งที่ทำ
เอาบุญ มาหนุนนำ
ชะลอกรรม ที่ทำมา

๐ สั่งสม ซึ่งบุญใหม่
เจริญใจ ภาวนา
ดูจิต ดูกายา
พัฒนา จิตของเรา

๐ ให้จิต นิ่งสงบ
เพื่อล้างลบ ความโง่เขลา
ลดละ เพื่อให้เบา
และกล่อมเกลา จิตให้งาม

๐ จิตงาม ด้วยกุศล
นั้นคือผล ที่ติดตาม
เกิดเพราะ พยายาม
ก้าวเดินตาม เส้นทางธรรม….

…ปรารถนาดีด้วยไมตรีจิต…
…รวี สัจจะ – สมณะไร้นาม…
…๒๓ กันยายน ๒๕๖๕…