ปรารภธรรมหลังตื่นนอน

…ปรารภธรรมหลังตื่นนอน…

“ คนฉลาดไม่ถูกเรื่อง ถึงจะพยายามทำ
ประโยชน์ ก็ไม่สัมฤทธิ์ผลให้เกิดสุข ”
“ น เว อนตฺถกุสเลน อตฺถจริยา สุขาวหา ”
…โพธิสัตว์สุภาษิต อารามทูสกชาดก ๒๗/๑๕…

…สมาธิที่ไม่มีศีลเป็นพื้นฐานนั้นมันจะขาดคุณธรรมคุ้มครองขาดซึ่งหิริและโอตตัปปะทำให้เกิดอัตตาและมานะทิฐิคือการหลงตัวเอง คิดว่าตนเองนั้นบริสุทธิ์กว่าผู้อื่น เก่งกว่าผู้อื่นดีกว่าผู้อื่น ซึ่งเป็นการผิดทาง

…เพราะสมาธิที่เป็นพื้นฐานแห่งปัญญาในหลักของพระพุทธศาสนานั้นเป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อความจางคลายแห่งอัตตามานะเป็นไปเพื่อความลดละซึ่งมานะทิฐิทั้งหลาย เพื่อความจางคลายของอัตตา กิเลสตัณหาและอุปาทาน

…จึงต้องมาจากพื้นฐานแห่งศีลทั้งหลาย เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็น ” สัมมาสมาธิ ” ถูกต้องตามหลักของมรรค ๘…

… จิตที่ส่งออก เป็นสมุทัย ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออก เป็นทุกข์… จิต เห็น จิต เป็นมรรค… ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิต เป็นนิโรธ…

…ทุกข์…เท่านั้น เกิดมา พาหลงใหล
…สมุทัย…ที่กำเนิด เกิดทุกอย่าง
…นิโรธ…ธรรม นำไป ให้ถูกทาง
…มรรค…สรรค์สร้าง สัจจะ สู่พระธรรม
…เป็นของจริง จากสัจจะ อริยะ

องค์พุทธะ เลิศล้น ชนดื่มด่ำ
บอกโลกรู้ ดูให้เป็น จึงเห็นธรรม
เพื่อจะนำ หนึ่งชีวิต ไม่ผิดทาง…
…แด่ธรรมของพระพุทธองค์…

…ปรารถนาดีด้วยไมตรีจิต…
…รวี สัจจะ – สมณะไร้นาม…
…๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕…

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *