ใคร่ครวญธรรมตามกาลเวลา บทที่ ๕๖

…ใคร่ครวญธรรมตามกาลเวลา บทที่ ๕๖….

…เราไม่อาจจะไปปรับหลักธรรมทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ให้มาตรงกับความคิดเห็นของเราได้แต่เราสามารถที่จะย้ายจุดยืนของเราให้ไปตรงกับหลักที่วางไว้ตั้งไว้ได้ เพียงเราปรับความคิดและมุมมองของเราเสียใหม่เพื่อให้สอดคล้องรองรับกับหลักธรรม

“เพียงคุณเปลี่ยนความคิด ชีวิตคุณก็จะเปลี่ยน”

…น้อมจิตเข้ามาพิจารณาตัวของเราเอง ให้เห็นกาย เห็นจิตเห็นความคิดเห็นการกระทำโดยการมีสติและสัมปชัญญะที่เป็นสัมมาทั้งหลายคุ้มครองกายจิตอยู่ วางจิตให้เป็นกลางไม่เข้าข้างอัตตา แล้วดวงตาเห็นธรรมก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวคุณ…

…ปรารถนาดีด้วยไมตรีจิต…
…รวี สัจจะ – สมณะไร้นาม…
…๙ กันยายน ๒๕๖๕…